☰ Menu
☰ Meni


Sve vrste veštačenja u oblasti informacionih tehnologija

IT Veštak
Hadži Melentijeva 33
11118 Beograd
Email link za slanje poruke na office@itvestak.org

Udruženje sudskih veštaka za informacione tehnologije – IT VEŠTAK, konstituisano je 2002. godine, sa ciljem okupljanja, angažovanja i organizovanja eksperata iz oblasti IT, digitalne obrade, prenosa signala i veštačke inteligencije, te stavljanja njihovih znanja na raspolaganje državnim strukturama i privrednim subjektima, kako bi se pomoglo da se što pravednije reše sporovi nastali u slučajevima zloupotreba i drugih kriminogenih radnji u pomenutim oblastima, a pre svega da se preventivno deluje da do toga ne dođe.

Udruženje je neprofitna, nevladina organizacija, bazirana na dobrovoljnosti članstva, koja može opstati samo ako svoj, nesumnjivo društveno koristan rad, uskladi sa vitalnim interesima svih subjekata koji profesionalno zahtevaju pouzdanu i sigurnu primenu IT.

Svi članovi Udruženja, pored stručnih kvalifikacija, treba da zadovolje i norme propisane Etičkim kodeksom Udruženja, a kojim se reguliše odnos prema radu na veštačenju, prema sudu, prema strankama, prema drugim veštacima i obaveza čuvanja tajni.